Medlemskab

Som medlemmer kan optages læger, sundhedspolitikere og disses nærmeste administrative rådgivere samt enhver anden, der kan støtte realiseringen af selskabets formål.

Selvom udgangspunktet for medlemskredsen er lægers og politikeres funktioner, er det tanken, at andre, der vil arbejde for selskabets formål, skal kunne være medlemmer, også personer med anden baggrund som f.eks. sygeplejersker, jurister, samfundsforskere, filosoffer, journalister.

Indmeldelse kan ske via dette link. 

Ved andre spørgsmål kan du henvende dig til selskabets sekretariat: medlem@medicinskprioritering.dk

Det årlige medlemskontingent er 300 kr.

Optagelse/sammensætning
Anmodning om optagelse i selskabet rettes til bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Ved sin stillingtagen kan bestyrelsen tillægge det vægt, at selskabet bør have en arbejdsdygtig størrelse og en afbalanceret sammensætning med hensyn til faggrupper m.v.