Om DSMP

Emnet medicinsk prioritering har i de senere fået større aktualitet. Begrebet dækker principielt de valg og rangordninger inden for sundhedssektoren, der på grundlag af faglige og værdimæssige vurderinger i særlig grad foretages af læger og politikere samt disses nærmeste administrative medarbejdere. Problemstillingen bliver især synlig, når der råder et misforhold mellem ressourcer og muligheder vedrørende undersøgelse, behandling, pleje og forebyggelse.

De senere års samfundsøkonomiske problemer i sammenhæng med den hurtige udvikling inden for den medicinske teknologi har medført, at:

prioriteringen er blevet et stedse mere påtrængende problem, og offentlighedens interesse i stigende grad er blevet vakt.

Det var sådanne betragtninger, som i løbet af 1988 fik en række politikere, læger og administratorer til at stifte Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering.

Selskabets medlemmer mødes regelmæssigt for at drøfte forskellige emner, herunder:

  • de deltagende gruppers specifikke opgaver i forbindelse med medicinsk prioritering.
  • hvori består dagligdagens reelle prioriteringsspørgsmål, og hvordan kan man skabe en begrebsverden, der kan danne grundlag for en dialog om dem?
  • hvordan kan man finde frem til metoder til identifikation og afklaring af de reelle problemstillinger?
  • opstilling af teknologiske fremskrivninger og belysning af deres forventede indflydelse på prioriteringsproblematikken?
  • betydningen af befolkningens holdninger og forventninger for prioriteringsspørgsmålene.

Selskabet modtager ingen støtte af nogen art. Selskabet finansieres udelukkende af medlemskontingent og medlemsaktiviteter.

Selskabets bestyrelse vælges for 2 år ad gangen ved en generalforsamling for alle medlemmer. Selskabet udbetaler ikke honorarer – hverken til bestyrelse eller de mange, mange oplægsholdere, der hvert år medvirker ved vores arrangementer.